Ceny

Ceny

Hi!School to szeroka oferta kursów i korepetycji dostosowanych do potrzeb naszych słuchaczy. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.

Miesięczna opłata za kurs uzależniona jest od liczby godzin, które odbędą się w danym miesiącu.

 

Rodzaj kursu Liczba osób cena/os. Liczba godzin w tygodniu Czas trwania lekcji
Kurs językowy dla maluchów (5-6 lat) 3-5 20 zł 2 (2x55min.) 55 min.
Kurs językowy dla dzieci, młodzieży i dorosłych 3-5 20 zł 2 (2x55min.) 55 min.
Przygotowanie do matury 3-5 25 zł 2 (2x60min.) 60 min.
Szkolenia dla firm i instytucji                                            do uzgodnienia
Korepetycje 1 60 zł do uzgodnienia 60 min.
Korepetycje 2 35 zł do uzgodnienia 60 min.
Korepetycje 3-5 30 zł do uzgodnienia 60 min.

Co zawiera cena kursu?

 • dla kursów wykorzystujących metodę bezpośrednią Direct Method dostęp do platformy e- learningowej
 •  wybór indywidualnej ścieżki rozwoju językowego, test sprawdzający poziom językowy
 • konsultacje z lektorem
 •  wszystkie materiały dodatkowe

 

W celu zapisania się na kurs językowy należy skontaktować się z naszą szkołą oraz wypełnić kartę zgłoszeniową;

– telefonicznie – tel. 600 320 352

-osobiście w siedzibie szkoły- ulica Białostocka 26A,  18-300 Zambrów

-mailowo hischool@op.pl

REGULAMIN

Hi!School Szkoła Językowa  prowadzi działalność szkoleniową w Zambrowie przy ulicy Białostockiej 26A.

Podstawowym celem działalności instytucji szkoleniowej jest nauczanie języków obcych. Zajęcia odbywają się na terenie szkoły, w placówkach publicznych lub w siedzibie klienta instytucjonalnego.

I. Kursy językowe oraz zasady uczestnictwa w zajęciach

 1. Szkoła prowadzi kursy językowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych, w odpowiednio dobranych grupach wiekowych, a także szkolenia językowe dla firm i instytucji.
 2. W zależności od poziomu i grupy wiekowej lekcja trwa 45, 55 lub 60 minut.
 3. W przypadku braku możliwości utworzenia grupy zgodnie z aktualną ofertą, możliwe jest uruchomienie kursu w grupie o mniejszej liczbie osób lub kursu indywidualnego zgodnie z cennikiem szkoły. Ostateczne ustalenia zawarte są w umowie pomiędzy szkołą a słuchaczem. W takiej sytuacji słuchacz ma również prawo do rezygnacji z kursu i odstąpienia od umowy .
 4. W zależności od wieku i deklarowanego poziomu zaawansowania Słuchacza przyjęcie do grupy odbywa się na podstawie testu kwalifikacyjnego i/lub rozmowy kwalifikacyjnej z lektorem lub metodykiem szkoły, którego celem jest ustalenie poziomu zaawansowania słuchacza.
 5. Słuchacz po ukończeniu kursu i po zaliczeniu obowiązkowych sprawdzianów i testów semestralnych i końcowych uzyskuje certyfikat ukończenia kursu na określonym poziomie zaawansowania.
 6. Słuchacz po ukończeniu kursu ma pierwszeństwo w zapisach na kolejny rok szkolny pod warunkiem zawarcia umowy na kolejny rok szkolny.
 7. W czasie trwania semestru Szkoła zastrzega sobie prawo do uzupełnienia liczby słuchaczy w grupie  do 5 osób.
 8. W szczególnych sytuacjach jak np. konieczność przeniesienia słuchacza do innej grupy w trakcie roku szkolnego, szkoła zastrzega sobie prawo do  powiększenia grupy   do 6 osób.

II. Prawa i obowiązki słuchacza

 1. Słuchacze mają prawo do czynnego uczestnictwa w zajęciach, prowadzonych w sprzyjającej zdobywaniu wiedzy atmosferze.
 2. Słuchacze mają prawo do zgłaszania uwag dotyczących zawartości merytorycznej kursu oraz stosowanych metod pracy bezpośrednio do lektora lub metodyka szkoły.
 3. Słuchacze mają prawo do oceny przebiegu kursu poprzez wyrażanie swoich uwag i sugestii w anonimowej ankiecie rocznej.
 4. Słuchacze mają prawo do darmowych konsultacji z lektorem lub metodykiem szkoły po uprzednim umówieniu się na spotkanie.
 5. Słuchacz ma prawo przenieść się do innej grupy na tym samym lub innym poziomie zaawansowania w trakcie trwania semestru pod warunkiem, że metodyk szkoły wyrazi zgodę na taką zmianę, a w wybranej przez słuchacza grupie będzie wolne miejsce..
 6. Słuchacze mają obowiązek przestrzegania społecznie przyjętych norm zachowania w szkole tzn: nie zakłócania pracy nauczyciela oraz nie zakłócania nauki innym uczestnikom kursu. W przypadku nie przestrzegania przez ucznia społecznie przyjętych norm, Szkoła ma prawo do skreślenia takiego ucznia z listy uczestników kursu w trybie natychmiastowym.
 7. Słuchacze mają obowiązek terminowego uiszczania opłat za kursy, zgodnie z cennikiem szkoły oraz harmonogramem wpłat opisanym w umowie.
 8. Słuchacze indywidualni są zobowiązani do powiadamiania szkoły o odwołaniu zajęć w terminie 24 godzin przed zajęciami. W razie niedotrzymania tego terminu, słuchacz lub słuchacze zobowiązani są do uiszczenia opłaty za odwołane zajęcia.
 9. Słuchacz ma prawo do rezygnacji z kursu w trakcie roku szkolnego i rozwiązania zawartej umowy z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia, licząc od daty złożenia pisma. Wypowiedzenie umowy powinno zostać złożone w formie pisemnej. Słuchacz ma prawo uczestniczyć w zajęciach do końca okresu wypowiedzenia i zobowiązany jest uregulować opłatę za wszystkie zajęcia do końca okresu wypowiedzenia.

III. Prawa i obowiązki szkoły

 1. Obowiązkiem szkoły jest staranne i efektywne prowadzenie kursów języków obcych, zgodnie z założeniami programowymi dla danego poziomu i typu kursu, w wyznaczonych ramach czasowych.
 2. Szkoła ma obowiązek monitorowania postępów słuchaczy poprzez przeprowadzanie cyklicznych testów, egzaminów próbnych oraz bieżącej oceny zadań domowych i prac pisemnych.
 3. W przypadku choroby lektora, szkoła ma obowiązek wyznaczenia zastępstwa bądź, odpracowania zajęć na koniec kursu lub w innym dogodnym dla słuchaczy terminie.
 4. Szkoła ma obowiązek monitorowania i bieżącej oceny pracy lektorów poprzez prowadzenie hospitacji zajęć i sprawowanie nadzoru nad przebiegiem kursów.
 5. Szkoła ma prawo do zmiany lektora w trakcie trwania kursu.
 6. Za szkody materialne wyrządzone przez dzieci oraz młodzież odpowiadają rodzice.
 7. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo dzieci i młodzieży przed i po zakończeniu zajęć.
 8. Na terenie szkoły obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania alkoholu, palenia tytoniu oraz używania wszelkiego rodzaju środków odurzających.
 9. Ze względu na wymogi bezpieczeństwa w szkole obowiązuje zakaz poruszania się na łyżworolkach, deskorolkach, hulajnogach i rowerach.

IV. Opłaty i pozostałe postanowienia

 1. Szkoła przyjmuje zapisy na kursy w trakcie całego roku szkolnego. Aby skorzystać z pełnego wymiaru godzin kursu, należy dopełnić formalności ze Szkołą przed rozpoczęciem roku szkolnego.
 1. Podstawą do naliczania opłat za kursy jest cennik kursów na dany rok szkolny, dostępny w siedzibie szkoły oraz na stronie internetowej szkoły. Opłatę za kurs Słuchacz może wnieść w dogodnej dla siebie formie:
  –  rata miesięczna uzależniona od ilości lekcji, które odbędą się w danym miesiącu regulowana gotówką lub przelewem bankowym na konto szkoły na początku danego miesiąca
  opłata semestralna
  opłata roczna
 2. Podstawowa cena kursu nie obejmuje podręcznika.
 3. Szkoła prowadzi sprzedaż podręczników wykorzystywanych na danym kursie językowym.
 4. Opłaty za zajęcia, na których słuchacz był nieobecny nie podlegają zwrotowi.
 5. Podpisanie umowy ze Szkołą jest wyrazem akceptacji obowiązującego Regulaminu.
 6. Szkoła zastrzega sobie prawo do wprowadzania pisemnych zmian do Regulaminie.

Masz pytania? Zadzwoń...

600 320 352

...lub napisz do nas!

info@hischool.com.pl